НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ 1-го КЛАСУ
2018-07-04, 09:47

Схвалено «Затверджую»

на спільному засіданні ради школи Директор Миколаївської

та педагогічної ради загальноосвітньої школи І-ІІІ

  • №6 від 08.06.2018р.) ступеня №57 імені Т.Г.Шевченка

Голова ради школи ___________ Т.І.Блакитна

___________ К.М.Адаменко ________________________

Голова педагогічної ради

директор школи

____________ ТІ Блакитна

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ 1-го КЛАСУ

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 57

імені Тараса Григоровича Шевченка

Миколаївської міської ради Миколаївської області

на 2018 – 2019 навчальний рік

(додаток 2 до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02. 2018р. №87, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти)

 

Основні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

1

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова (навчання грамоти)

5

Іншомовна

Англійська мова

2

Математична

Математика

4

Я досліджую світ (мовно-літературна, природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

5

Технологічна

Трудове навчання

1

Мистецька

Мистецтво

2

Фізкультурна

Фізична культура

3

Усього

 

19+3

Варіативний складник

Індивідуальні консультації та групові заняття

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

Всього (без урахування поділу класів на групи)

23

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану на 2018-2019 навчальний рік

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 57

імені Тараса Григоровича Шевченка

Миколаївської міської ради Миколаївської області

1 класи

 

Відповідно до статті 64 Закону України «Про освіту», з метою впровадження Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. №87, на основі Типової освітньої програми розробленої під керівництвом Савченко О.Я. (1-2 клас), затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018р. №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», листа МОН України від 22.05.2018р. №1/9-332 розроблено освітню програму та робочий навчальний план закладу для 1-го класу.

Основною новацією, яка входить в практику діяльності 1-го класу закладу, є структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу в навчанні. Дидактичний зміст процесу інтеграції полягає у взаємозв’язку змісту, методів і форм роботи. Відповідно інтеграцію навчального матеріалу з різних навчальних предметів здійснюють навколо певного об’єкту чи явища довкілля, або навколо розв’язання проблеми міжпредметного характеру, або для створення творчого продукту тощо.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-го класу складає 805 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані для 1-го класу.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Він передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети та інтегровані курси, які охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

«Мовно-літературна освітня галузь» з урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти у навчальному плані реалізується через інтегрований курс «Українська мова. Навчання грамоти».

Іншомовна освітня галузь реалізується через предмет «Англійська мова».

Математична освітня галузь реалізуються через однойменний предмет «Математика».

Освітня галузь «Я досліджую світ» (мовно-літературна, природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна) реалізуються через інтегровані курси "Я у світі", «Українська мова (навчання грамоти)».

Технологічна освітня галузь реалізується через предмет "Трудове навчання".

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегрований курс «Мистецтво».

Фізкультурна освітня галузь реалізується через предмет «Фізична культура».

При вивченні предмета «Англійська мова» здійснюється поділ класів на групи відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 та лист МОН України від 18.05.2018р. №1/9-322).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-му клас1 – 35 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову, використано на проведення індивідуальних та групових занять, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації освітньої програми використовуватимуться внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

 

 

Категорія: Всеукраїнська акція "Дай руку першокласнику" | Додав: shool57
Переглядів: 115 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
школа